ورود به سیستم سیستم جامع خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
در وارد کردن رمز رایانه از اعداد استفاده کنید
برای ورود رمز رایانه یا شناسه قبض را وارد کنید
رمز رایانه
شناسه قبض
متن تصویر  
به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد
متن جدید

برای چاپ قبض به قسمت سوابق فروش رفته و ریز فروش را انتخاب کنید.برای درخواست انشعاب و استفاده از خدمات از لینک زیر استفاده کنید